Tổng cục Thuế thông báo
Để đáp ứng yêu cầu triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố
Tổng cục Thuế đã xây dựng giải pháp và thực hiện các nội dung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật
Dự kiến kế hoạch tạm dừng hệ thống hóa đơn điện tử của TỐNG CỤC THUẾ từ 02h00 đến 04h00 ngày 15/5/2022 (Chủ nhật).